Hawkfish Arc Eye (Paracirrhites arcatus)

Hawkfish Arc Eye (Paracirrhites arcatus)